e-mail: biuro@volkers.pl

tel. +48 517 399 452

{literal} {/literal}

ZWROTY

1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez  podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa  po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy  lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez  Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa  odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować VOLKERS,  adres: 05-083 Wyględy, ul. Jana Kujawskiego 98, e-mail: biuro@volkers.pl , telefon  kontaktowy.: +48 517 399 452 o swojej decyzji o odstąpieniu od  niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą  lub pocztą elektroniczną.

3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza  odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować  termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał  informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa  odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

4. W  przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi  wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności (z wyjątkiem dodatkowych  kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia  innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w  którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa  odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu  takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w  pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się Konsument na inne  rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Konsumentowi żadnych opłat w  związku z tym zwrotem.

6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do  czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie  nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o  odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą  Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Konsument będzie musiał  ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument odpowiada tylko za  zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób  inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonowania rzeczy. 

9. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy  sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży  osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z  działalnością zawodową lub gospodarczą. 

10. W przypadku  częściowego odstąpienia od umowy (np. zakupiono 10 produktów, zwrócono 1)  przy stałych, niezmiennych kosztach wysyłki (kurier) zwracane jest Konsumentowi jedynie za towar. W przypadku gdy  koszty wysyłki rosną wraz z zamówiona kolejna sztuką towaru (listy),  koszty wysyłki zwracane są proporcjonalnie do ilości zwróconych towarów.  

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy: 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Data  …………………………………………………….

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Sprzedawca:

VOLKERS Agnieszka Skoczek

ul. Jana Kujawskiego 98

05-083 Wyględy,

 

tel. +48 517 399 452 

adres e-mail: biuro@volkers.pl

 

 

…………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów):

 

…………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………..

Telefon, adres e-mail 

 

…………………………………………………………………………………..

 

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy :

 

Lp.

Nazwa towaru

Indeks towaru

Liczba sztuk

Data sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wydania towaru (jeśli jest inna niż data sprzedaży):  ................................................................................................

 

Dowód zakupu nr …………………………………………………………………………. z dnia ..............................................................................................

 

Wyrażam zgodę na otrzymanie zwrotu w/w kwoty na poniższy rachunek bankowy*:

 

nr ..............................................................................................................................................................................................................

 

Oświadczam, że przyjmuję odpowiedzialność za dostarczenie towaru w stanie wskazującym na korzystanie z produktu w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, skutkujące obniżeniem wartości towaru.

 

Firma VOLKERS nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru firma VOLKERS wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle ją na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na powyższy adres.

 

 

 

 

                                                                 Podpis konsumenta(-ów)

                                                      (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

*nie wypełnienie pola oznacza brak zgody na dokonanie zwrotu w drodze przelewu bankowego, a zwrot żądanej kwoty nastąpi w sposób analogiczny do zapłaty ceny przy sprzedaży

 WYSYŁKI  REALIZOWANE SA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RP - NIE WYSYŁAMY ZA GRANICĘ.  

Sprzedający nie ponosi kosztów związanych ze zwrotem środków na zagraniczne konta bankowe w przypadku odstąpienia kupującego od umowy,  kosztami tymi obciążany jest kupujący.

REKLAMACJE

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym Klienta będącego Konsumentem, za wady produktu zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

1. Gwarancja producenta
Reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji należy kierować bezpośrednio do Gwaranta. Adres gwaranta, sposób dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych oraz tryb postępowania gwarancyjnego opisany jest w karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu.


2. Gwarancja
2.1. Zgłoszenie usterki powinno nastąpić w formie pisemnej bądź elektronicznej, zgodnie z ust. 2.4 poniżej.
2.2. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia usterki w formie pisma bez użycia formularza, o którym mowa w punkcie 2.1, powinno ono zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności:
2.2.1. Dane kontaktowe klienta:
a) imię i nazwisko,
b) dostawy urządzenia,
c) telefon kontaktowy,
d) e-mail kontaktowy,
2.2.2. Dane reklamowanego produktu:
a) Model ew. indeks produktu,
b) Numer seryjny,
2.2.3. Dane określające datę, miejsce i wartość dokonanego zakupu,
2.2.4. Rodzaj i datę stwierdzonej usterki,
2.2.5. Data wydania towaru.
2.3. Do zgłoszenia gwarancyjnego należy dołączyć kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego dokonanie zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną.
2.4. Zgłoszenie gwarancyjne może zostać dostarczone do VOLKERS:
• osobiście
• drogą elektroniczną na adres biuro@volkers.pl
2.5. Dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, Produkty są nieodpłatnie odbierane od Klienta za pośrednictwem współpracującej z VOLKERS firmy kurierskiej.
2.6. Po przyjęciu zgłoszenia VOLKERS kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu dwóch dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia, w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru produktu przez kuriera.
2.7. Klient po otrzymaniu informacji od VOLKERS o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę ze zgłoszonym produktem, zgłoszeniem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu..
2.8. Wysyłany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do VOLKERS Zalecamy zapakowanie produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu.
2.9. Rozpatrzenie zasadności zgłoszonej usterki następuje po otrzymaniu przez VOLKERS produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu. W przypadku zgłoszeń gwarancyjnych wymienionych w punkcie 2.1, naprawa zasadnych usterek zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od daty zgłoszenia usterki i dostarczenia urządzenia do VOLKERS.
2.10. Sprzęt po usunięciu usterki zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub w przesłanym piśmie
2.11. W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście od (dotyczy to również produktów, niespełniających wymogów naprawy gwarancyjnej) , VOLKERS wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
2.12. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym w pkt 2.11, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.
2.13. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru, w wysokości 200zł/brutto za każdy miesiąc przechowania .

Formularz zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji

Dane Kupującego:

Nazwa /

Imię i Nazwisko

 

 

Adres do

korespondencji:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

 

Dane dotyczące produktu:

Oznaczenie towaru (Model – Nr.kat.)

..............................................................................................................................................................

 

Data wydania towaru...........................................................               Dokument sprzedaży Nr ....................................................................

Wyposażenie/Osprzęt (stan/brak/dołączone)

………………………………………………………………………………………............................….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..

Kiedy wada/usterka została stwierdzona

……………………………….........................................................................................................................

Szczegółowy opis usterki/wady towaru

.......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

.........................

............................................................................................................................................................................................................

.........................

 

Firma VOLKERS działając na podstawie ważnej gwarancji zapewnia dokonanie bezpłatnej naprawy w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady (z zastrzeżeniem czynności i uszkodzeń nieobjętych gwarancją).