REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VOLKERS.PL

 

    I.          DEFINICJE

1.      Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 ze zm.),

2.      Cennik - spis produktów z podaniem ich cen, znajdujących się w asortymencie Sprzedawcy,

3.      Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Produktów,

4.      Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia - przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia do zawarcia umowy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego - a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego,

5.      Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.)

6.      Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą w Sklepie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową [stosownie do art. 221 Kodeksu Cywilnego],

7.      Produkt – rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sklepu Internetowego, będąca przedmiotem zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, mogąca być przedmiotem umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na podstawie złożonego przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia w Sklepie Internetowym,

8.      Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, skierowany do wszystkich jego Klientów,

9.      Sklep Internetowy lub Sklep – serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem www.volkers.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Produkty oferowane przez Sprzedawcę,

10.   Sprzedawca lub VOLKERS - Agnieszka Skoczek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VOLKERS Agnieszka Skoczek, adres główny wykonywania działalności: ul. Jana Kujawskiego 98, 05-083 Wyględy, poczta: Zaborów, NIP: 5271255803, REGON: 367550041, kontakt: e-mail: biuro@volkers.pl, telefon: +48 517 399 452,

11.   VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – w odpowiedniej, znajdującej zastosowanie stawce,

 

   II.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin określa między innymi:

1)     zasady zawierania umów sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Klientami przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

2)     korzystanie przez Klientów ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.volkers.pl;

3)     zasady składania zamówień w Sklepie Internetowym;

4)     dostarczanie zamówionych Produktów Klientowi, zasady płatności przez Klienta ceny sprzedaży Produktów;

5)     uprawnienia Klienta (w tym Konsumenta) i obowiązki Sprzedawcy;

6)     odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji, jeżeli jest udzielana na konkretny Produkt;

7)     procedurę składania oraz rozpatrywania reklamacji;

8)     informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta;

9)     wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta (załącznik do Regulaminu).

2.      W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.).

3.      Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami, a także w szczególności katalogi, foldery, broszury, instrukcje, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.volkers.pl kierowane przez VOLKERS do odbiorców i potencjalnych Klientów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.      Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5.      Pojęcia niezdefiniowane w tytule I niniejszego Regulaminu, a używanie w treści Regulaminu będą mieć znaczenie nadane im w odpowiednim postanowieniu Regulaminu.

6.      Nagłówki tytułów w treści Regulaminu nie wpływają na ich interpretację.

7.      O ile co innego nie wynika z kontekstu lub treści Regulaminu, zawarte w Regulaminie określenia w liczbie pojedynczej będą obejmować również określenia w liczbie mnogiej, a określenia w liczbie mnogiej będą również obejmować określenia w liczbie pojedynczej

 

 III.          WYMAGANIA TECHNICZNE

1.      Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego www.volkers.pl:

a)     dostęp do sieci Internet,

b)     poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa:

        Firefox – wersja 3 + wersja 8 i późniejsze lub

        Chrome – wersja 17 i późniejsze lub

        MSIE - wersja 7 i późniejsze lub

        Opera – wersja 11 i późniejsze lub

        Safari – wersja 5 i późniejsze

2.      W związku ze stałymi zmianami i aktualizacjami wprowadzanymi na stronie internetowej Sklepu zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danego systemu operacyjnego.

3.      Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania zmierzające do wykorzystania Sklepu Internetowego lub zasobów strony internetowej Sklepu (w postaci np. wykorzystania zdjęć lub opisów zamieszczanych w Sklepie Internetowym) w celach innych niż określone w Regulaminie, dostarczanie przez Klienta jako usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowanie w jakikolwiek sposób niezaakceptowany przez Sprzedawcę w oprogramowanie wykorzystywane przez Sprzedawcę do prowadzenia Sklepu Internetowego - są zabronione. 

 

 IV.          SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1.      Sklep Internetowy umożliwia Klientom:

a)     składanie zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów sprzedaży Produktów na odległość,

b)     uzyskanie informacji o Produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym.

2.      Zamówienie w Sklepie Internetowym można składać poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.

3.      Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym jako gość (tj. bez rejestracji  konta w Sklepie Internetowym) oraz jako zarejestrowany użytkownik (po uprzedniej rejestracji konta).

4.      Przed złożeniem zamówienia, Klient składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawcę oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

5.      Podanie następujących prawidłowych danych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia:

a)     imię i nazwisko lub nazwa podmiotu i NIP (dla Klientów innych niż Konsumenci),

b)     adres e-mail,

c)     adres płatnika,

d)     adres dostawy,

e)     numer telefonu.

6.      W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji zamówienia poprzez użycie przycisku „Usuń” przy danej pozycji w koszyku, a następnie ponowne wybranie Produktów i dodanie ich do koszyka.

7.      Weryfikacja, usunięcie błędu lub korekta zamówienia jest możliwa aż do momentu realizacji wysyłki zamówienia przez Sklep Internetowy poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres: biuro@volkers.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu +48 517 399 452.

8.      Klient może nabyć dodatkowy rabat na dokonywane przez siebie transakcje w ramach Sklepu Internetowego w następujących sytuacjach:

a)     w ramach akcji promocyjnych – zgodnie z regulaminem danej akcji promocyjnej,

b)     w ramach indywidualnych ustaleń,

c)     w ramach konkursów organizowanych przez VOLKERS – zgodnie z regulaminem danego konkursu.

 

  V.          PŁATNOŚCI I CENY

1.      Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione Produkty:

a)     przed wydaniem Produktu - w formie przedpłaty (przelewu) na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b)     w momencie odbioru Produktu (w przypadku dostawy Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej) - za pobraniem (gotówką).

2.      W wypadku wyboru formy płatności opisanej w pkt 1 lit. a) powyżej, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Zamówienia, w tytule płatności Klient powinien podać numer zamówienia.

3.      Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają VAT).

4.      Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest odrębnie w cenniku dostawy dla danego Produktu i zależy od wyboru sposobu dostarczenia Produktów objętych umową sprzedaży.

5.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco:

a)     zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie,

b)     zmiany cen dostawy,

c)     aktualizacji informacji o Produktach prezentowanych w Sklepie,

d)     wprowadzania nowych Produktów do asortymentu Sklepu,

przy czym Sprzedawca nie ma możliwości zmiany ceny Produktu lub ceny dostawy dla danego zamówienia począwszy od chwili doręczenia Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o którym mowa w tytule IV pkt 4 Regulaminu.

6.      Zdarzenia opisane w tytule V pkt 5 powyżej nie stanowią zmiany Regulaminu.

7.      Akceptując Regulamin Klient wyraża jednocześnie zgodę na wystawianie i udostępnianie przez Sprzedawcę faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), co jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej, co jednak nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania faktur w takiej formie. Klient może zrezygnować z wystawiania i udostępniania faktur drogą elektroniczną zgłaszając takie żądanie Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

 VI.          REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1.      Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest w Dni Robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie ograniczonym do obszaru całej Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez odbiór osobisty, o którym mowa w pkt 2 poniżej.

2.      Sprzedawca zapewnia możliwość osobistego odbioru zakupionego Produktu w punkcie odbioru: VOLKERS, ul, Jana Kujawskiego 98, 05-083 Wyględy w Dni Robocze w godzinach 8.00 – 16.00, po uprzednim ustaleniu terminu odbioru osobistego z Klientem. Do osobistego odbioru Produktu odpowiednie zastosowanie mają postanowienia tytułu IX pkt 13 - 15.

3.      Orientacyjny czas realizacji zamówienia, rozumianego jako przekazanie Produktów objętych Zamówieniem kurierowi, zależny jest od dostępności w magazynie Sprzedawcy wybranego przez Klienta Produktu i wynosi:

a)     1-2 Dni Robocze dla Produktów ze statusem dostępności „Dostępność w magazynie”;

b)     3-7 Dni Roboczych dla Produktów ze statusem dostępności „Dostępność 3-7 dni”.

4.      Sprzedawca zastrzega, iż podane terminy mają charakter orientacyjny i nie są bezwzględnie wiążące dla Sprzedawcy.

5.      W wypadku gdy Klient jest Konsumentem, maksymalny termin realizacji zamówienia, rozumiany jako dostarczenie Produktów Klientowi, nie może przekroczyć 30 dni od dnia zawarcia umowy.

6.      Przy łączonym zakupie Produktów z różną dostępnością czas wysyłki kompletnego zamówienia będzie odpowiadał najdłuższemu podanemu terminowi lub zostanie ustalony indywidualnie.

7.      Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia:

a)     dla dostaw płatnych za pobraniem - tego samego lub następnego Dnia Roboczego po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w tytule IV pkt 4,

b)     w przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry – po łącznym potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w tytule IV pkt 4 oraz otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem.

8.      Dostawa zamówionych Produktów następuje na adres podany przez Klienta na Formularzu Zamówienia lub też inny ustalony z Klientem poprzez e-mail.

9.      Do każdego zamówionego Produktu dołączana jest faktura VAT, wystawiana  po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.

10.   Koszt dostawy Produktu pokrywa Klient, chyba że co innego wprost wynika z treści opisu danego Produktu bądź z określonej akcji promocyjnej.

11.   Aktualny cennik dostawy znajduje się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce: „Cennik Dostawy”. Klient przed dokonaniem zakupu jest informowany o dostępnych do wyboru możliwościach oraz kosztach dostawy zamówionego Produktu.

 

VII.          REKLAMACJE

1.      Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym Klienta będącego Konsumentem, za wady produktu zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

2.      Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt wolny od wad.

 

A.     Gwarancja producenta

1.      Dla tych Produktów, dla których Sprzedawca (Gwarant) udziela gwarancji producenta, reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji należy kierować bezpośrednio do Sprzedawcy (Gwaranta).

2.      Adres Gwaranta, sposób dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych oraz tryb postępowania gwarancyjnego opisany jest szczegółowo w karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu, z uwzględnieniem postanowień poniżej.

3.      Zgłoszenie usterki powinno nastąpić w formie pisemnej bądź elektronicznej, zgodnie z pkt 4 poniżej.

4.      W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia usterki w formie pisma bez użycia formularza reklamacyjnego, zgłoszenie powinno zawierać niezbędne dane umożliwiające jego rozpatrzenie, w szczególności:

a)     Dane kontaktowe klienta:

    i.          imię i nazwisko,

   ii.          adres odbioru/dostawy urządzenia,

  iii.          telefon kontaktowy,

  iv.          e-mail kontaktowy,

b)     Dane reklamowanego produktu:

    i.          model ew. indeks produktu,

   ii.          numer seryjny,

c)     Dane określające datę, miejsce i wartość dokonanego zakupu,

d)     Rodzaj i datę stwierdzonej usterki,

e)     Data wydania Produktu.

5.      Do zgłoszenia gwarancyjnego potrzebne jest udowodnienie zakupu Produktu w Sklepie (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego równoważnego potwierdzenia zakupu) oraz załączenie wypełnionej karty gwarancyjnej.

6.      Zgłoszenie gwarancyjne może zostać dostarczone do VOLKERS:

a)     osobiście w Dni Robocze w godzinach 8.00 – 16.00 pod adresem: VOLKERS, ul, Jana Kujawskiego 98, 05-083 Wyględy;

b)     drogą elektroniczną na adres biuro@volkers.pl;

c)     listownie na adres: VOLKERS ul. Jana Kujawskiego 98, 05-083 Wyględy z dopiskiem: Reklamacja z tytułu gwarancji.

7.      Dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, Produkty są nieodpłatnie odbierane od Klienta za pośrednictwem współpracującej z VOLKERS firmy kurierskiej.

8.      Po przyjęciu zgłoszenia VOLKERS kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu dwóch Dni Roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia, w celu ustalenia z Klientem planowanego terminu odbioru Produktu przez kuriera.

9.      Klient po otrzymaniu informacji od VOLKERS o dacie odbioru Produktu przygotowuje paczkę ze zgłoszonym Produktem, zgłoszeniem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.

10.   Wysyłany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do VOLKERS. Zalecamy zapakowanie produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu.

11.   Rozpatrzenie zasadności zgłoszonej usterki następuje po otrzymaniu przez VOLKERS Produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu. W przypadku zgłoszeń gwarancyjnych wymienionych w punkcie 1, naprawa zasadnych usterek zostanie wykonana w ciągu 14 Dni Roboczych, liczonych od daty zgłoszenia usterki i dostarczenia urządzenia do VOLKERS.

12.   Sprzęt po usunięciu usterki zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu reklamacyjnym lub w przesłanym piśmie.

13.   W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście (dotyczy to również produktów, niespełniających wymogów naprawy gwarancyjnej), Sprzedawca wezwie Klienta do odbioru Produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania..

14.   W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego Produktu w terminie opisanym w punkcie powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru Produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania, informując jednocześnie Klienta o uprawnieniu Sprzedawcy do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie Produktu po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w tymże piśmie – na zasadach określonych w pkt 15 poniżej.

15.   Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie Produktu, w wysokości 200zł/brutto za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania.

B. Rękojmia

1.      Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne Produktów na podstawie rękojmi.

2.      Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:

a)     nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)     nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)     nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)     został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

3.      Jeżeli Produkt posiada wadę, Klient może:

a)     złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, chyba że Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Obniżona cena Produktu pozostawać będzie w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady;

b)     żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, przy czym Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

4.      Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej zgodnie z pkt 7 poniżej.

5.      W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia usterki w formie pisma bez użycia formularza reklamacyjnego, zgłoszenie powinno zawierać niezbędne dane umożliwiające jego rozpatrzenie, w szczególności:

a)     Dane kontaktowe Klienta:

    i.          imię i nazwisko

   ii.          adres odbioru/dostawy urządzenia

  iii.          telefon kontaktowy

  iv.          e-mail kontaktowy

b)     Dane reklamowanego produktu:

    i.          model, ew. indeks produktu

   ii.          numer seryjny

c)     Dane określające datę wydania produktu Klientowi, miejsce i wartość dokonanego zakupu.

d)     Rodzaj i datę stwierdzonej wady/usterki.

e)     Roszczenie Klienta.

6.      W celu realizacji roszczeń z tytułu rękojmi potrzebne jest udowodnienie zakupu Produktu w Sklepie (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego równoważnego potwierdzenia zakupu).

7.      Zgłoszenie reklamacji może zostać dostarczone do VOLKERS:

a)     osobiście w Dni Robocze w godzinach 8.00 – 16.00 pod adresem: VOLKERS, ul, Jana Kujawskiego 98, 05-083 Wyględy;

b)     drogą elektroniczną na adres biuro@volkers.pl;

c)     listownie na adres: VOLKERS ul. Jana Kujawskiego 98, 05-083 Wyględy z dopiskiem: Reklamacja z tytułu rękojmi.

8.      Produkty, dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, są nieodpłatnie odbierane od klienta za pośrednictwem współpracującej z VOLKERS firmy kurierskiej.

9.      Po przyjęciu zgłoszenia VOLKERS kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu dwóch Dni Roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia, w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru Produktu przez kuriera.

10.   Klient po otrzymaniu informacji od VOLKERS o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę ze zgłoszonym Produktem, do której dołącza zgłoszenie usterki oraz dowód zakupu.

11.   Reklamowany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do VOLKERS. Zalecamy zapakowanie reklamowanego Produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu.

12.   Rozpatrzenie zasadności reklamacji następuje po otrzymaniu przez VOLKERS reklamowanego Produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.

13.   VOLKERS ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia i otrzymania Produktu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.

Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie lub inną drogą komunikacji wskazaną przez Klienta na dostarczonym formularzu reklamacyjnym lub w piśmie reklamacyjnym.

14.   W sytuacji gdy Klient jest Konsumentem a VOLKERS nie ustosunkuje się w terminie 14 dni do żądania Klienta w zakresie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o którą ma być obniżona cena - uważa się, że żądanie Klienta zostało uznane za uzasadnione.

15.   W przypadku uznania przez VOLKERS roszczenia Klienta z tytułu rękojmi:

a)     polegającego na wymianie Produktu wadliwego na wolny od wad, reklamowany Produkt zostanie wymieniony przez VOLKERS na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.

b)     polegającego na usunięciu zgłoszonej wady, reklamowany Produkt zostanie naprawiony przez VOLKERS niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.

c)     polegającego na obniżeniu ceny Produktu, VOLKERS zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością wadliwego Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.

d)     polegającego na odstąpieniu od umowy, VOLKERS zwróci Klientowi należną kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.

16.   Dla przypadków opisanych w pkt 15 lit. a) i b) Produkt odpowiednio wolny od wad lub naprawiony zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu reklamacyjnym lub w piśmie reklamacyjnym.

17.   W przypadku nieodebrania przez Klienta Produktu z naprawy od kuriera lub osobiście (dotyczy to również Produktów, które zostały uznane jako reklamacja nieuzasadniona), Sprzedawca wezwie Klienta do odbioru Produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

18.   W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego Produktu w terminie opisanym w punkcie powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru Produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania, informując jednocześnie Klienta o uprawnieniu Sprzedawcy do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie Produktu po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w tymże piśmie – na zasadach określonych w pkt 19 poniżej.

19.   Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie Produktu, w wysokości 200zł/brutto za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania.

20.   Klient nabywający Produkt w celach związanych bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację w zakresie rękojmi stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się wówczas do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy z tytułu nabycia Produktu.

 

VIII.          INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KONSUMENTA

1.      W przypadku gdy Klient jest Konsumentem, może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient - lub osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Klienta - objął Produkt w posiadanie.

2.      Do zachowania terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia odstąpieniu przed jego upływem.

3.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Agnieszkę Skoczek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą VOLKERS Agnieszka Skoczek, adres główny wykonywania działalności: ul. Jana Kujawskiego 98, 05-083 Wyględy, poczta: Zaborów, NIP: 5271255803, REGON: 367550041, kontakt: e-mail: biuro@volkers.pl, telefon: +48 517 399 452 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów w drodze jednoznacznego oświadczenia:

a)     przesłanego pocztą na powyższy adres korespondencyjny;

b)     przesłanego pocztą elektroniczną na powyższy adres e-mail.

4.      Oświadczenie można złożyć korzystając ze stosownego formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta, dostępnego pod adresem: www.volker.pl , stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt 1, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)     zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)       o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalny mi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.      Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

7.      Konsument jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

8.      Sprzedawca zwróci Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia zamówienia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia zamówienia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów.

9.      Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie – w każdym wypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

10.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do czasu otrzymania z powrotem przedmiotu zamówienia lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.   W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument odpowiada przed Sprzedawcą za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 IX.          OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności oraz Cookies Sklepu.

 

  X.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03/07/2018.

2.      Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.volkers.pl w zakładce „Regulamin”.

3.      Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Klient będący Konsumentem, po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie, przy aprobacie Sprzedawcy, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci/Rozstrzyganie sporów konsumenckich". Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory pomiędzy Sprzedawcą i Klientem związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę mogą być również rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, przy czym jeżeli Klient nie pozostaje Konsumentem, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

4.      Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania Sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: biuro@volkers.pl

5.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683, z późn. zm.) – do Konsumentów, jak również innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

6.      Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w przypadku zaistnienia:

a)     zmian prawnych i/lub organizacyjnych u Sprzedawcy,

b)     zmiany obowiązujących przepisów prawa

c)     zmiany funkcjonalności Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.

7.      Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.

8.      Zmiana regulaminu następuje poprzez opublikowanie treści nowego regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin” a także przez zamieszczenie 14 dni wcześniej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego, tj. na stronie www.volkers.pl. Klient, który podczas rejestracji podał adres e-mail oraz wyraził odpowiednie zgody, o zmianie Regulaminu zostanie dodatkowo poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, wysłanej na podany adres e-mail - z czternastodniowym wyprzedzeniem. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. 

 

Załącznik - wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu (Konsumenci)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA


 FORMULARZ GWARANCJA


 FORMULARZ RĘKOJMIA